Groen

Marke wordt verder uitgebouwd tot een groene gemeente – de bestaande groene gebieden worden gevrijwaard, met elkaar verbonden en onderhouden.

Actie 1
De groene gebieden die Marke omringen en insluiten: Preshoekbos – Groen Lint Zuid of stadsgroen Marionetten – Leievallei – Leiebos in Wevelgem – worden met elkaar verbonden via trage wegen en via kleine landschapselementen bomenrijen, hagen,…en waar nodig ecoducten
Lees verder…

Actie 2
Wat de inrichting van het Preshoekbos betreft willen we dit in overleg met  het Agentschap Bos en Groen (= de Vlaamse verantwoordelijke administratie) doen. Dit punt gaat over de aanleg van wandelpaden, waterpartijen, speelveld, ligweiden, speelterreinen, plaatsen van een uitkijktoren, zichtlijnen of vista’s ontwikkelen en behouden: bijv. zicht op Markekerk, schoorsteen oude steenbakkerij. Het Preshoekbos krijgt een groene vinger tot aan het OC via de inrichting van het project van de Torkonjestraat.
Lees verder…

Actie 3
De Markebeek die o.a. stroomt door het Preshoekbos zien we als zuivere beek met waterpartijen, als wandelpad en als onderdeel van het speelweefsel.
Lees verder…

Actie 4
Een toegangs- en rustplaats tot het Leiegebied voor wandelaars, bikers, enz… willen we realiseren op het einde van de Leieweg. Een aanlegsteiger kan hier zorgen voor de toegang via het water.
Lees verder…

Actie 5
In elk groengebied hebben we aandacht om de “biodiversiteit” te verhogen  o.a. via  aanplantingen met streekeigen struiken en bomen.
Lees verder…

Actie 6
Markse parken en pleinen worden “vergroend” en/of “gerenoveerd”, ze krijgen een beheersplan dat consequent wordt opgevolgd door de groendienst. Het worden plaatsen waar het goed vertoeven is, met medewerking van de buurt gaan we voor “Magic Places” of plaatsen die de buurt een eigenheid geven en die voor de buurt een toegevoegde waarde betekenen!
Lees verder…

Actie 7
“Eetbaar Marke”: In Marke zijn er op vandaag enkele locaties waar werk gemaakt wordt van de aanplant van bessenstruiken en van hoogstamfruitbomen. Deze initiatieven kunnen samen met de buurt/ verenigingen en de stad (dienst leefmilieu) gerealiseerd worden.We verwijzen hier graag naar het onderdeel realisaties.
Lees verder…

Actie 8
Beheer en onderhoud van “groene locaties” en informeren van de betrokken buurt over dit beheer en onderhoud. Marke 2010|2030 vraagt werk maken van het opmaken van een beheerfiche voor  de groene gebieden/parken en pleinen zodat de mensen die het werk moeten uitvoeren weten waaraan zich te houden. De omwonenden dienen geïnformeerd te worden over dit beheer en onderhoud om hen zo mee te betrekken al dan niet actief of passief. (mede-eigenaarschap van buurtbewoners). Deze actie past perfect in het kader van Kortrijk Spreekt en met uitbreiding buurten participeren in het lokaal uitgevoerde groenbeleid.
Lees verder…

Actie 9
Water in de gemeente is belangrijk. Als opvang van grondwater, als mogelijkheden voor extra biodiversiteit, als structuur,als spelmogelijkheden voor kinderen/jongeren, recreatie…
Lees verder…

Actie 10
Behouden van ons groen-erfgoed.
Lees verder…