Park OC

Project :  Ontwikkeling Park OC en groene verbinding Keizerstraat – OC.

Marke 2010|2030 heeft een belangrijke rol gespeeld bij het tot stand komen van het Torkonjestraat- project.
Vooral het maximaal vrijhouden van het park rond het OC was een van de doelstellingen tijdens de onderhandelingen. Via intern overleg met de initiatiefnemers en de ontwikkelaars en 2 open-dorpsraden is er een gedragen oplossing uit de bus gekomen.

Binnenkort wordt werk gemaakt van de realisatie van het project, enerzijds wordt er een KMO-zone langs de Torkonjestraat ontwikkeld en anderzijds komen er op 3 plaatsen een reeks woningen bij.
Terzelfdertijd is er toen beslist om een groene verbinding te realiseren tussen de Keizerstraat, de toegang tot het Preshoekbos en het OC-park.

Vorig jaar (2016) heeft de stad aan Leiedal de opdracht gegeven om die groene verbinding evenals een deel van het OC-Park concreet uit te werken, .

Met Marke 2010|2030 hebben we, in deze fase, onze krijtlijnen voor de inrichting overgemaakt aan Leiedal en aan het studiebureau. Binnen korte tijd zal het aangestelde studiebureau een voorstel van inrichting voorleggen.

Hier plan van het Torkonjestraat project, waar de verbinding Preshoekbos-OC  is ingekleurd.

Marke 2010|2030 tekende vier krijtlijnen uit en gaf deze mee aan het studiebureau dat de opdracht kreeg om een inrichtingsplan van het gebied uit te tekenen.

Het uitgangspunt van Marke 2010|2030:
We vertrekken vanuit een toekomst gericht denken =  de projectzone breed bekijken. Dit wil zeggen voor Marke 2010|2030 behoort tot de projectzone:  de weiden, het groen rond het OC met de tuin van de vroegere conciërgerie, het binnenterrein aan wagenkot, het Duits kerkhof, de graspartij naast het kerkhof, de parking, vijver en poelen en de zone tussen de Kleine Pontestraat en de zone van het OC.

Marke 2010|2030 opteert voor een brede  multifunctionele (cultuur, natuur, mobiliteit, spel en speelzone)  benadering en invulling.

Krijtlijn 1 : Knooppunt van trage wegen:
Verschillende trage wegen (wandel- en fietspaden)  komen hier samen, de nieuw aan te leggen groene verbindingsweg van de  Keizerstraat/Preshoekbos (project Torkonjestraat), de verbinding met de Markebeek, Kloosterstraat en centrum van Marke, de verbinding met de Hellestraat (ter hoogte van het OC en ter hoogte van garage Delabie, de verbinding met Kinderboerderij, School het ‘Open groene’ en verder Preshoekbos met speelweide.

De verbindingen van de genoemde trage wegen komen samen in een  “knooppunt”.

Knooppunt als startplaats voor het al wandelend verkennen van Marke en omgeving:
Denken we aan het bestaande  Tweebekenwandelpad, verder kan gewerkt worden aan een verbinding met het bestaande Markebekewandelpad  (Agentschap Natuur en Bos) dat nu niet tot aan het OC komt,  de verbinding met  diverse wijken in Marke  (Ter Doenaert, centrum, wijk en wijk Pauvre Leute) en de verbinding met het Markebekepad.

Knooppunt als startplaats voor het al fietsend verkennen van Marke en omgeving:
We bevinden ons dicht bij een belangrijk knooppunt van het West-Vlaamse (Vlaamse)fietsnetwerk en aan het OC start een leerfietsroute. Een fietsverbinding, los van de Hellestraat,  tussen de Kloosterstraat en Garage Delabie enerzijds en anderzijds van de Kloosterstraat tot aan de Keizerstraat kan hier perfect gerealiseerd worden.

Kortom op deze locatie moet goed nagedacht worden over een knooppunt van wandel- en fietswegen, waarbij het knooppunt aan het OC een toegevoegde functionele en recreatieve troef creëert voor de Markenaren en de werking van het OC.

De ligging van het Markse Ontmoetingscentrum vormt voor Kortrijk een ideale locatie om van hieruit de toerist/recreant mee te nemen in diens ontdekkingstocht van het buitengebied van de stad Kortrijk.

Meteen ook een uitdaging voor de werking van het OC zelf, dit kan uitgebouwd worden tot een pleisterplaats voor toeristen/recreanten. Parkeermogelijkheden zijn aanwezig, het Markse centrum en de handelszaken bevinden zich op een boogscheut. (bakkers, cafés, enz..)

Krijtlijn 2: Spel- en speellijn voor jong en oud:
We werkten met Marke 2010|2030 reeds een speelroute uit in Marke, deze situeert zich tussen de Balieweg (verblijfshoeve) en volgt de Markebeek tot aan het nieuw aangelegde speelbos in het Preshoekbos. Een speelroute houdt in dat er op verschillende plaatsen langs de route speel-elementen staan, waar kinderen hun hartje kunnen ophalen. 

Deze speelroute wensen we met Marke 2010|2030 verder uit te bouwen.

*Door in het OC park  plaats te voorzien voor nieuwe speeltuigen voor kinderen.
*Langs de nieuw aan te leggen verbinding met de Keizerstraat verlengen we de speelroute.
*Vanaf het OC-park kan er ook een speelrouteverbinding gemaakt worden met het speelbos van het Preshoekbos, we gaan daarvoor langs de Kinderboerderij en het uitgewerkte speelplein op de boerderij en verder langs de school “Het Open Groene” en komen wat verder op de speelzone van het Preshoekbos.
*Wanneer de gronden langs de Markebeek (waar het Preshoekbos verder vorm krijgt) ingericht worden met een wandelpad, dienen ook hier natuurlijke spelelementen voorzien te worden.

In het OC-park wenst Marke 2010|2030 ook aandacht te spenderen aan de gezondheid van onze volwassenen en ouderen. Op het terrein kunnen perfect enkele gezondheid-activerende constructies geplaatst te worden.

Krijtlijn 3: Een evenementenpark rond het OC.
Het uitwerken van een evenementenpark rond het OC vormt onze derde krijtlijn. Bij de inrichting van het park kan rekening gehouden worden met de niveauverschillen in het terrein. Zo kunnen er aantal plateaus, waar heel diverse activiteiten op kunnen georganiseerd worden, uitgewerkt worden.  Belangrijk is dat de functie van het beheercomité van het OC wordt uitgebreid tot het mee-beheren van het OC park. Op een of meerdere van deze plateaus kunnen spelen als: petanque, kubb, boerengolf… perfect georganiseerd worden.

Toegevoegde ideeën om verder over na te denken:
*Verplaatsbare tribune  en/of kiosk op het buitenterrein (voor muziekgroepjes, of zelfs op een van de locaties een tribune inwerken in de glooiingen van het terrein, speakers corner, buitenrecepties…),
*Electriciteitspunten en  buitenverlichting voorzien (kleine, energiezuinige paaltjes…)
*Vuurgrond en open bbq voor wijkbewoners, picknickbanken , toegankelijke aaiweide met kleine dieren, kunst in het park,…

 Krijtlijn 4: De natuurlijn of natuurvriendelijke inkleding van het domein.

*Beplanting en beheer van het OC-park:
Marke 2010/2030 kiest voor streekeigen plantgoed. Het afzomen van het park, en mogelijks van de plateaus kan gebeuren met gemengde hagen, het beheer van de verschillende locaties kan best gebeuren door dieren (overeenkomsten voor beheer opmaken)

Belangrijk is bij de opmaak de mensen betrekken die achteraf het beheer moeten uitvoeren.

*De “bij” wordt ook vanuit de kinderboerderij naar voor geschoven als een opportuniteit die de natuur versterkt in het gebied.

*Water:
Er is een vijver en 2 poelen en een gracht  aanwezig in het park. Unieke mogelijkheden om water een belangrijke plaats te geven.

In de verbinding naar de Keizerstraat is een wateropvangbekken en de aanleg van een wadi voorzien. Belangrijke is om alles ecologisch aan te leggen en te versterken. Er kan een combinatie gezocht worden met krijtlijn 2

*Fruit:
We hebben reeds een notenboomgaard in het park. Marke 2010|2030 pleit om  hoogstammige fruitbomen in het park en langs de wandeltrajecten aan te planten. De actie past in de visie van Marke 2010/2030 om op verschillende plaatsen “gezonde fruitlocaties” te voorzien. Het fruit kan in de plukmaanden met plezier door de Markenaren geplukt worden.