Samen-Wonen

Samenleven van diverse groepen mensen in diverse wijken.

Sommige wijken worden op vandaag “opnieuw” bevolkt met jongere mensen. Zij vestigen zich in een wijk die ze niet mee bepaald hebben. Hier ligt een uitdaging om samen te kiezen om een duurzame input (energievoorziening – isolatie- herinrichting van de wijk…). Hierrond zijn nog geen initiatieven genomen, zal moeten gebeuren in overleg, hoe is de evolutie van de bestaande wijken, waar doen er zich opportuniteiten voor om gemeenschappelijke initiatieven te ontwikkelen mbt duurzaamheid zoals vermeld in de uitdaging. 

Actie 1: Afwerken van geplande woongebieden en andere woonuitbreidingsgebieden schrappen.
Marke is op één gebied na nog niet volgebouwd, let wel er zijn nog bouwprojecten in aantocht of lopende zoals : Torkonjestraatproject , woonzone einde Cornelusweg, sociale woningen  rond het Woon- en zorgcentrum  De Ruyshaert…).  

De  zone  tussen Marktstraat en Markebekepad – Kloosterstraat ,(zogenaamde binnengebied is voor een belangrijk deel woonuitbreidingsgebied  en nog niet bebouwd.   Marke 2010|2030 drukt de wens uit om deze zone niet meer te bebouwen en als open gebied te behouden. Kan een van de te schrappen woonuitbreidingsgebieden in Kortrijk zijn.

Actie 2: Leegstaande gebouwen, renovatie en herbestemming van gebouwen worden met de duurzaamheidsbril bekeken.
Marke 2010|2030 wenst aandacht voor het ontwikkelen van nieuwe woonvormen waar er opportuniteiten en mogelijkheden zijn bij herbestemmingen van gronden en gebouwen. Wij verwijzen naar  kangoeroe-wonen, co-housing, naast woonvormen voor ouderen, ook denken aan woonvormen voor mensen met beperkingen…wij kijken hier vooral naar de sociale bouwmaatschappijen om mee te investeren in deze woonvormen.

Duurzaamheid wordt in elk van deze projecten als maatstaf meegenomen.

Actie 3:De “toegangspoorten” naar Marke, (Prince / IJzer poort, …) krijgen bij herinrichting een “landmark” (= opvallend beeld/gebouw/kunstwerk).

De toegangspoort ter hoogte van Vannestesmolenstraat/ heeft zijn landmark, nl de molen, historisch erfgoed. Wat is de beste bestemming voor de molen?
Ter hoogte van de Prince kan er eveneens een “landmark” komen, nu er daar toch werken worden gerealiseerd.
Eveneens voor de omgeving van de Ijzerpoort/Kleine marktstraat/ Marktstraat op vandaag vinden we hier de verblijfshoeve en een kapel, deze beide gebouwen kunnen op een betere manier ingebed worden in de omgeving.  

Actie 4: Wij gaan op zoek naar ankerfiguren in de verschillende wijken die speciale aandacht hebben voor hun wijk/buurt (buurt- wijkoverleg). Ook in de wijken  Rodenburg, Abdijhoeve, Populierenhof,… die voor dagelijkse activiteiten minder gericht zijn op Marke.
Marke 2010|2030 vindt het wenselijk dat elke wijk – eerst afbakenen en vastleggen – in Marke er mensen gevonden worden die de belangen van de wijk verwoorden zodat deze meegenomen worden in de wijkwerkingen.

De rol van het wijkcentrum in Marke dient in deze richting ontwikkeld en uitgebreid te worden. Dit centrum bevindt zich in het OC en is meteen een goede uitvalsbasis om deze werking op te zetten.

Het wijkcentrum neemt initiatieven om in overleg met de ankerfiguren mensen binnen buurten bij elkaar te brengen. Hier kunnen thema’s als de ruimtelijke inrichting van de wijk en wijkpleinen aan bod komen, ondersteuning van wijkinitiatieven, zorgnetwerken opbouwen en ondersteunen.

Het wijkcentrum brengt deze insteken op de plaatsen en bij de mensen waar ze moeten komen om gerealiseerd te worden.   

Actie 5: Jeugdcultuur en jeugdige talenten krijgen kansen.
Marke 2010|2030 stelt voor dat er jaarlijks enkele ontmoetingen plaats vinden tussen de jeugd- en jongerenorganisaties, jeugdsportdiensten, jeugdcultuurdiensten enz…om na te gaan hoe vormen van jeugdcultuur en jeugdtalenten een plaats kunnen krijgen in de Marke.

Marke 2010|2030 denkt dat dit in overleg kan gebeuren met het OC, waarbij de bestaande culturele werkgroep en het beheercomité van het OC de opdracht mee krijgen om voorstellen een plaats in de werking/ programmatie te geven.  

Actie 6: Bestemming van leegstaande openbare gebouwen (OCMW – Stad, Kerkfabriek) een nieuwe bestemming geven.
Marke 2010|2030 neemt zich voor om waar er leegstaande openbare gebouwen zijn suggesties naar de betrokken instanties te doen om deze een nieuwe bestemming te geven.